Vyhodnocení údajů

Na základě zaslaných výkazů bylo zpracováno vyhodnocení

Vyhodnocení obsahuje průměrné částky na mzdy, osobní ohodnocení a odměny přepočtené na jednoho pedagogického a nepedagogického pracovníka školy. Tabulky jsou záměrně ponechány ve formátu xlsx, aby bylo možné je dále zpracovávat - seřadit podle různých kritérií apod.

celkové vyhodnocení platů pedagogů (2012-2015)pdf

celkové vyhodnocení platů (2012-2015) xlsx

sloučená tabulka pro pedagogické pracovníky xlsx

přehled platů pedagogických pracovníků (2013-2015) xlsx

vývoj platů pedagogických pracovníků (2013-2015) xlsx

vývoj nadtarifní složky platu ped. prac. (2012-2015) xlsx


Je třeba brát v úvahu reálnou situaci v konkrétní škole. Průměrná výše platu  závisí na celé řadě faktorů. Mzdové prostředky se odvozují od počtu žáků školy. Nejdůležitějším faktorem je tedy počet žáků ve třídách. Méně žáků, méně prostředků na platy. 
Dalším neméně důležitým činitelem je dovednost vedení školy s těmito prostředky hodpodařit. Vliv má počet přesčasových hodin, které "jsou drahé", také počet dělených hodin. K nadtarifní části platu může přispívat i doplňková činnost, ze které má škola zisk převáděný do fondu odměn. 
Každopádně se NESMÍ stát, že bude sníženo osobní ohodnocení s odůvodněním, že na něj nejsou peníze. Takový postup je nezákonný a pracovníci by se proti němu měli důrazně ohradit (podrobně viz rozsudek NS a komentář v sekci DOKUMENTY)

Vyhodnocení otevřenosti škol (tabulka) pdf

Kromě zveřejnění ekonomiky jednotlivých škol a vyhodnocení platů v královéhradeckém školství lze na základě poskytnutých údajů vyhodnotit také otevřenost jednotlivých škol vůči veřejnosti - podle jejich reakce na žádost o poskytnutí informace, která je samozřejmým právem každého občana (neboť školy jsou veřejné subjekty financované z veřejných prostředků)  a samozřejmou povinností školy vyplývající ze zákona. Škola nesmí takovou povinnost chápat jako práci navíc.
(z tohoto důvodu také škola nemá právo za poskytnutí této informace žádat finanční náhradu, neboť informaci (výkazy o financování) povinně zpracovává a k jejímu vyhledání nebo sestavení nemusí vykonat žádnou práci navíc)

Pokud už škola žádá finanční náhradu za poštovné, kopírování, datové nosiče apod. (což není náš případ, žádáno bylo elektronicky), musí tak učinit postupem podle zákona 106/1999Sb. Pokud tento postup nedodrží, nárok na finanční náhradu ztrácí. To si mnohé školy neuvědomují a poslaly mi odpovědi stojící v tomto smyslu zcela mimo zákon.

Je třeba říci, že nakonec všechny oslovené školy výkaz P1-04 poskytly. Některé však až po (někdy opakované) stížnosti pro neposkytnutí informace nebo upozornění na znění zákona.
Několik zajímavých odpovědí škol je uvedeno níže. Cílem zveřejnění není pranýřovat dotyčné školy, ale ukázat na závadné nebo nezákonné postupy plynoucí zjevně z neznalosti zákona. Proto jsou tyto odpovědi anonymizovány. 

pozn. Některé školy poslaly informace z jiné e-mailové adresy,  než oficiální, na kterou přišla žádost, někdy dokonce ze soukromé adresy některého z pracovníků. To vedlo u několika škol k chybné identifikaci a zaslání stížnosti pro neposkytnutí informace přesto, že škola informaci poslala. Těmto školám jsem se samozřejmě za stížnost omluvil a v tabulce taková stížnost není uvedena.

Odpovědi škol:

odpověď 1    odpověď 2    odpověď 3    odpověď 4   odpověď 5